Menu Close

Tag: வாசிப்பு மாதம்

வாசிப்பு மாதம் அக்டோபர் 2019 கரவெட்டி | தமிழர் மனை

தமிழர்-மனையின் வாசிப்பு மாதம் 2019
நிகழ்வின் கருப்பொருள் சிறுவர்களிற்கு வாசிப்பு பழக்கத்தினை ஊக்குவித்தல் விடயங்கள் யா / கரவெட்டி சரஸ்வதி மகளிர் வித்தியாலயம் மற்றும் யா / கரவெட்டி ஸ்ரீ நாரத வித்தியாலயம் ஆகிய பாடசாலைகளில் தமிழர்மனை உறுப்பினர்களால் வாசிப்பு…